Zásady ochrany osobných údajov

1. Definície

Správca osobných údajov („Správca“) - znamená Partnerskú Reštauráciu.

Spracovateľ osobných údajov („Spracovateľ“) je subjekt, ktorý spracúva údaje zákazníka na žiadosť správcu. Pravidlá spracovania sú opísané v Zmluve o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej medzi spracovateľom a správcom.

Internetová služba je softvér vyvinutý spoločnosťou Restaumatic Sp. z o .o., prevádzkovaný pod značkami Skubacz.pl a Restaumatic.com a používaný partnerskou reštauráciou, prostredníctvom ktorého si zákazník môže objednať produkty a služby ponúkané partnerskou reštauráciou.

Mobilná aplikácia: mobilná aplikácia dostupná pre mobilné telefóny a mobilné zariadenia je ďalšou formou internetového systému, ktorý sa používa na objednávanie tovaru a služieb v partnerskej reštaurácii.

Osobné údaje: všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe prostredníctvom jedného alebo viacerých špecifických faktorov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby vrátane IP čísla zariadenia, údajov o polohe, internetového identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.

Príjemca znamená fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, jednotku alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci osobitného konania podľa práva Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelu spracúvania.

Zásady: tieto zásady ochrany osobných údajov.

Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá zahŕňa použitie osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných faktorov fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo prognózu aspektov súvisiacich s účinkami práce, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu tejto fyzickej osoby.

Spracovanie znamená operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporadúvanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo úprava, sťahovanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie odosielaním, šírenie alebo iné zdieľanie, porovnávanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie.

GDPR: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 7. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Partnerská Reštaurácia je Róbert Melich, Leles 105, 076 84 Leles, SK, NIP: SK1121416318.

Zákazník je fyzická osoba (vrátane spotrebiteľa), ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, alebo právnická osoba či organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 13 rokov, ale nedovŕšila vek 18 rokov, pokiaľ môže nadobúdať práva a môžu sa na ňu vzťahovať povinnosti v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, t. j. v nevýznamných záležitostiach každodenného života.

Objednávka v zmysle tohto dokumentu je právny úkon vykonaný prostredníctvom internetovej služby, pri ktorom zákazník vyjadruje vôľu kúpiť si objednané produkty a služby v súlade s ich opisom a cenou.

Súhlasom dotknutej osoby sa rozumie dobrovoľný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba vo forme vyhlásenia alebo jasného potvrdzujúceho úkonu povoľuje spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

2. Účely spracúvania osobných údajov v súvislosti s používaním internetovej služby a mobilnej aplikácie.

  1. Vybavenie objednávky zadanej prostredníctvom objednávkového formulára na nákup tovaru a služieb na webovej stránke partnerskej reštaurácie.
  2. Na účely spracovania online platieb za objednané produkty prostredníctvom internetovej služby a mobilnej aplikácie.
  3. Na účely marketingu produktov a služieb partnerských reštaurácií.
  4. Na prevádzkovanie sociálnych sietí.
  5. Na štatistické účely (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Bod: 1. Vybavenie objednávky zadanej prostredníctvom objednávkového formulára na nákup tovaru a služieb na webovej stránke partnerskej reštaurácie.

Správcom údajov spracúvaných na tento účel je PARTNERSKÁ REŠTAURÁCIA

Vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov kontaktujte partnerskú reštauráciu priamo e-mailom.

Príjemcami údajov sú okrem iných: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, DIČ: 648-276-55-71, subjekty poskytujúce správcovi podporné služby v oblasti podnikania (napr. e-mail, hosting atď.) a subjekty oprávnené podľa zákona.

Používanie webovej stránky (vrátane zadávania objednávok, prezentácie ponuky) si nevyžaduje vytvorenie používateľského konta. Zákazník môže využiť možnosť zadania objednávky bez toho, aby si predtým vytvoril konto na internetovej službe. Správca zhromažďuje údaje používateľov v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb ponúkaných prostredníctvom internetovej služby a mobilnej aplikácie, ako aj informácie o ich aktivite v internetovej službe.

Správca spracúva osobné údaje všetkých osôb využívajúcich Internetovú službu (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií získaných prostredníctvom súborov cookie alebo iných podobných technológií) a tiež zaznamenáva činnosť zákazníkov na Internetovej službe v systémových protokoloch (špeciálny počítačový program, ktorý slúži na ukladanie chronologických záznamov obsahujúcich informácie o udalostiach a činnostiach súvisiacich s informačným systémom používaným na poskytovanie služieb správcom). Informácie zhromaždené v protokoloch sa spracúvajú predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Správca spracúva tieto údaje aj na technické a administratívne účely, na účely zaistenia bezpečnosti informačného systému a jeho správy, ako aj na analytické a štatistické účely.

Pri používaní informačného systému je zákazník povinný používať len svoje osobné údaje, inak hrozí porušenie platných právnych predpisov v tejto oblasti a osobných práv tretích strán.

Používanie internetovej služby si vyžaduje poskytnutie osobných údajov. Neposkytnutie týchto údajov znemožňuje používanie internetovej služby.

Ich spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník alebo partnerská reštaurácia, alebo na vykonanie opatrení na žiadosť týchto osôb pred uzavretím zmluvy. (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

Vaše osobné údaje poskytnuté v procese objednávania budú spracúvané po dobu 14 dní odo dňa dokončenia objednávky a potom až do uplynutia premlčacej lehoty na reklamácie, ktorá sa počíta odo dňa vybavenia objednávky.

Bod: 2. Na účely spracovania online platieb za objednané produkty prostredníctvom internetovej služby a mobilnej aplikácie.

Správcom údajov spracúvaných na účely realizácie online platieb je partnerská reštaurácia.

Osobné údaje zákazníkov využívajúcich online platby sa prenášajú špecializovaným spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú online platbami, ako napríklad PayPro SA., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznaň, tel. č.: +48 61 600-61-70, web: www.dotpay.pl, ako aj spoločnosti Restaumatic Sp. z o.o. Pri zadávaní objednávky s použitím platby cez internet sú zákazníci vždy informovaní, ktorý subjekt danú platbu obsluhuje.

Internetová služba poskytuje zákazníkom službu platby cez internet za objednaný tovar a služby v partnerských reštauráciách.

Použitie možnosti online platby je dobrovoľné. Ak sa neposkytnú osobné údaje potrebné na vykonanie platby cez internet, nebude možné takúto transakciu vykonať. Ich spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, alebo na vykonanie úkonov na žiadosť zákazníka pred uzavretím zmluvy. (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

Zákazník môže za objednaný tovar a služby zaplatiť aj inými formami vrátane platby v hotovosti a v závislosti od ponuky partnerskej reštaurácie aj prostredníctvom platobného terminálu partnerskej reštaurácie.

Osobné údaje spracúvané na účely spracovania online platieb môžu byť dodatočne spracúvané na iné právne odôvodnené účely správcu (článok 6 písm. f) nariadenie GDPR). Týmito oprávnenými cieľmi sú: 1. vykonávanie analýz činnosti a preferencií zákazníkov s cieľom zlepšiť funkcie a poskytované služby, 2. prípadné určenie, vymáhanie alebo obrana proti nárokom.

Spracovanie internetových platieb si vyžaduje poskytnutie osobných údajov a platobných informácií. Neposkytnutie týchto údajov znemožňuje uskutočnenie online platby, ale nevylučuje možnosť používania webovej stránky.

Vaše osobné údaje poskytnuté v procese objednávania a platby budú spracúvané po dobu premlčania nárokov, ktorá sa počíta od dátumu vybavenia objednávky a platby.

Bod: 3. Na účely marketingu produktov a služieb partnerských reštaurácií.

Správcom je partnerská reštaurácia: Róbert Melich, Leles 105, 076 84 Leles, SK, NIP: SK1121416318

Osobné údaje sa prenášajú týmto príjemcom: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, DIČ: 648-276-55-71 (v rámci realizácie objednanej marketingovej kampane), mobilní operátori, poskytovatelia e-mailových služieb, online reklamné agentúry atď.

Zákazník musí poskytnúť samostatný, výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely. Jeho súhlas je dobrovoľný a nemá vplyv na plnenie objednávky alebo používanie informačného systému.

Správca spracúva osobné údaje zákazníkov informačného systému na účely vykonávania marketingových činností, ktoré môžu zahŕňať:

a. zobrazovanie takého marketingového obsahu zákazníkovi, ktorý nie je prispôsobený jeho preferenciám (kontextová reklama), a to aj vo forme webových bannerov, reklamných textov alebo funkcie „Push“; b. zobrazovanie takého marketingového obsahu zákazníkovi, ktorý je prispôsobený jeho preferenciám (behaviorálna reklama), a to aj vo forme webových bannerov, reklamných textov alebo funkcie „Push“; c. zasielanie e-mailových oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú komerčné informácie (služba zasielania informačných bulletinov); d. zasielanie SMS oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú komerčné informácie (služba zasielania informačných bulletinov).

Na vykonávanie marketingových aktivít správca v niektorých prípadoch používa profilovanie. To znamená, že vďaka automatickému spracovaniu údajov správca vyhodnocuje vybrané faktory týkajúce sa fyzických osôb s cieľom analyzovať ich správanie, vytvoriť prognózu do budúcnosti alebo ich vyzvať, aby opäť používali produkty a služby.

Bod: a) Kontextová reklama

Správca spracúva osobné údaje zákazníkov na marketingové účely v súvislosti so zacielením kontextovej reklamy (t. j. reklamy, ktorá nezodpovedá preferenciám zákazníka) na zákazníkov. Spracúvanie osobných údajov na tento účel sa uskutočňuje v súvislosti s uplatňovaním oprávneného záujmu správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) spočívajúceho v propagácii svojej značky.

Bod: b) Behaviorálna reklama

Správca alebo spracovatelia (subjekty z oblasti marketingu) spracúvajú osobné údaje zákazníkov vrátane osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií na marketingové účely v súvislosti so zacielením behaviorálnej reklamy na zákazníkov (t. j. reklamy prispôsobenej preferenciám zákazníka). Spracovanie osobných údajov na tento účel zahŕňa aj profilovanie zákazníkov.

Bod: c) Informačný bulletin

Správca poskytuje službu zasielania informačných bulletinov osobám, ktoré na tento účel poskytli svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie údajov je potrebné na poskytovanie služby zasielania informačných bulletinov a keď sa údaje neposkytnú, informačné bulletiny nebude možné zasielať.

Bod: d) Priamy marketing

Osobné údaje zákazníka môže správca použiť aj na to, aby naňho nasmeroval marketingový obsah prostredníctvom rôznych kanálov, t. j. e-mailom, MMS/SMS. Takéto kroky správca vykoná len vtedy, ak s tým zákazník súhlasí. Vyjadrený súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať, pričom to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré správca vykonal pred jeho odvolaním.

Vaše osobné údaje uchovávané na účely marketingu produktov a služieb partnerských reštaurácií sa budú spracovávať až do odvolania súhlasu.

Bod: 4. Sociálne médiá

Správcom údajov spracúvaných na tento účel je partnerská reštaurácia a správca sociálnej siete.

Príjemcami údajov sú okrem iných: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, DIČ: 648-276-55-71, subjekty poskytujúce správcovi služby IKT, napr. e-mail, hosting, správcovia sociálnych sietí atď. Správca spracúva osobné údaje zákazníkov, ktorí navštívia profily správcu na sociálnych sieťach (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Tieto údaje sa spracúvajú len v súvislosti so správou profilu vrátane informovania zákazníkov o činnosti správcu a propagácie rôznych typov podujatí, služieb a produktov. Právnym základom spracúvania osobných údajov správcom na tento účel je jeho oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), ktorý spočíva v propagácii jeho značky a udržiavaní vzťahov so zákazníkmi.

Vaše osobné údaje poskytnuté na sociálnych médiách sa budú spracúvať až do vymazania daného príspevku alebo do požiadania o jeho vymazanie.

Bod: 5. Súbory cookie a podobné technológie

Správcom údajov spracúvaných na tento účel je partnerská reštaurácia.

Príjemcami údajov sú okrem iných: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, DIČ: 648-276-55-71, subjekty poskytujúce správcovi služby IKT, napr. e-mail, hosting atď.

Súbory cookie sú malé textové súbory nainštalované v zariadení zákazníka, ktorý si prezerá informačný systém. Súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky - napr. zapamätaním si návštev zákazníka v informačnom systéme a činností, ktoré vykonal.

Správca informuje, že súbory cookie sú neškodné pre počítač alebo iné zariadenie zákazníka a jeho údaje. Správca tiež informuje, že je možné nakonfigurovať webový prehliadač alebo mobilnú aplikáciu tak, aby neumožňovali ukladanie súborov cookie do počítača alebo iného zariadenia zákazníka.

Predtým, ako sa zákazník rozhodne zmeniť predvolené nastavenia prehliadača, by však mal mať na pamäti, že mnohé súbory cookie zvyšujú pohodlie pri používaní internetového systému. Zakázanie súborov cookie môže ovplyvniť vzhľad aj fungovanie internetového systému.

Správca informuje, že súbory cookie je možné aj vymazať po skončení danej relácie počas používania internetového systému.

Informácie obsiahnuté v systémových protokoloch v súvislosti so všeobecnými zásadami vytvárania spojení na internete využíva hostingová spoločnosť prevádzkujúca informačný systém len na technické a štatistické účely.

1. Súbory cookie služieb a podobné technológie

Správca používa tzv. súbory cookie služieb a podobné technológie (lokálne úložisko) predovšetkým na dodávanie elektronicky poskytovaných služieb zákazníkovi a na zlepšenie kvality týchto služieb. Správca a iné subjekty, ktoré mu poskytujú analytické a štatistické služby, preto používajú súbory cookie ukladaním informácií alebo využívaním prístupu k informáciám už uloženým v koncovom telekomunikačnom zariadení zákazníka (počítač, telefón, tablet atď.).

Súbory cookie používané na tento účel zahŕňajú: • súbory cookie s údajmi zadanými zákazníkom (ID relácie) počas trvania relácie (súbory cookie s údajmi o vstupe používateľa); • overovacie súbory cookie používané pre služby, ktoré vyžadujú overenie počas trvania relácie (overovacie súbory cookie); • súbory cookie používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na odhaľovanie podvodov v oblasti overovania (bezpečnostné súbory cookie zamerané na používateľa); • súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača (napr. súbory cookie prehrávača flash player) počas trvania relácie (súbory cookie relácie multimediálneho prehrávača); • trvalé súbory cookie používané na prispôsobenie rozhrania zákazníka počas trvania relácie alebo o niečo dlhšie (súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania); • súbory cookie používané na monitorovanie návštevnosti webových stránok, t. j. na analýzu údajov.

Súbory cookie používané na marketingové účely

Spracovatelia (subjekty z oblasti marketingu) tiež používajú súbory cookie na marketingové účely, a to aj v súvislosti so zacielením behaviorálnej reklamy na zákazníkov.

Technológia Push

Správca používa tzv. technológiu Push, ktorá umožňuje zasielať zákazníkovi oznámenia, a to aj v súvislosti so smerovaním reklamy na zákazníka. Na tento účel správca ukladá informácie alebo získava prístup k informáciám už uloženým v koncovom telekomunikačnom zariadení zákazníka (počítač, telefón, tablet atď.).

3. Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Dotknuté osoby majú tieto práva: 1. právo na informácie o spracúvaní osobných údajov - na tomto základe poskytne správca osobe, ktorá podáva žiadosť, informácie o spracúvaní údajov, najmä o účeloch a právnych dôvodoch spracúvania, rozsahu uchovávaných údajov, subjektoch, ktorým sa údaje poskytujú, a plánovanom termíne vymazania údajov; 2. právo na získanie kópie údajov - na základe toho správca poskytne kópiu spracúvaných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá podala žiadosť; 3. právo na opravu - správca je povinný odstrániť akékoľvek nezrovnalosti alebo chyby v spracúvaných osobných údajoch a doplniť ich, ak sú neúplné; 4. právo na vymazanie údajov - na tomto základe možno požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracovanie už nie je potrebné na dosiahnutie niektorého z účelov, na ktorý boli zhromaždené; 5. právo na obmedzenie spracúvania - v prípade podania takejto žiadosti správca prestane vykonávať operácie s osobnými údajmi - okrem operácií, na ktoré dala dotknutá osoba súhlas - a ich uchovávanie v súlade s prijatými pravidlami uchovávania alebo do doby, kým nepominú dôvody na obmedzenie spracúvania údajov (napr. bude vydané rozhodnutie dozorného orgánu, ktorým sa povoľuje ďalšie spracúvanie údajov); 6. právo na prenos údajov - na tomto základe - pokiaľ sa údaje spracúvajú v súvislosti s uzavretou zmluvou alebo súhlasom - správca vydáva údaje poskytnuté dotknutou osobou vo formáte, ktorý možno prečítať počítačom. Je tiež možné požiadať o zaslanie týchto údajov inému subjektu - za predpokladu, že správca aj tento iný subjekt disponujú potrebnými technickými možnosťami; 7. právo namietať proti spracúvaniu údajov na marketingové účely - dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely bez toho, aby bolo potrebné takúto námietku odôvodniť; 8. právo namietať proti iným účelom spracúvania údajov - dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu správcu (napr. na analytické alebo štatistické účely alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou majetku); námietka v tejto súvislosti by mala byť odôvodnená; 9. právo odvolať súhlas - ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. 10. právo podať sťažnosť - ak sa zistí, že spracúvanie osobných údajov porušuje platné predpisy o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

4. Oznamovanie žiadostí súvisiacich s výkonom práv

Žiadosť týkajúcu sa výkonu práv dotknutých osôb možno podať v akejkoľvek forme príslušnému správcovi údajov vzhľadom na účel spracovania. Zvážia sa.

Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu: privacy@restaumatic.com alebo klasickou poštou na adresu 41-800 Zabrze, Wolności 345.

Ak správca nedokáže na základe predloženej žiadosti identifikovať žiadateľa, požiada ho o doplňujúce informácie.

Žiadosť možno podať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca.

Odpoveď na žiadosť by sa mala poskytnúť do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak bude potrebné túto lehotu predĺžiť najviac o ďalšie dva mesiace, bude správca informovať žiadateľa o dôvodoch odkladu.

Odpoveď sa poskytuje klasickou poštou, pokiaľ žiadosť nebola podaná e-mailom alebo nebola vyžiadaná elektronická odpoveď. Na žiadosť dotknutej osoby sa informácie môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že totožnosť dotknutej osoby je potvrdená inými prostriedkami.

5. Prenos údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne stanovenej európskym právom. Z tohto dôvodu správca prenáša osobné údaje mimo EHP len v nevyhnutných prípadoch a s primeranou úrovňou ochrany, a to najmä prostredníctvom: • spolupráce so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie; • používania štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou; • uplatňovania záväzných podnikových pravidiel schválených príslušným orgánom dohľadu; • v prípade prenosu údajov do USA - spolupráce so subjektmi zapojenými do programu tzv. štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý schválila Európska komisia.

6. Bezpečnosť osobných údajov

Správca priebežne vykonáva analýzu rizík, aby zabezpečil bezpečné spracúvanie osobných údajov, pričom dbá predovšetkým na to, aby mali k údajom prístup len oprávnené osoby, a to len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na úlohy, ktoré vykonávajú. Správca dbá na to, aby boli všetky operácie s osobnými údajmi zaznamenávané a vykonávané len oprávnenými zamestnancami a spolupracovníkmi.

Správca podniká všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby jeho subdodávatelia a iné spolupracujúce subjekty zaručili uplatňovanie primeraných bezpečnostných opatrení pri každom spracúvaní osobných údajov v mene správcu.

7. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady sa priebežne overujú a v prípade potreby aktualizujú. Aktuálna verzia zásad bola prijatá a je účinná od 22. augusta 2021.